Miki Karasawa, Yuki Tamaura, Rie Akamatsu, Masumi Eda, Himawari Fukasawa, Miki Hokazono, Saya Watanabe, Keiko Fujiwara, Kazahiro Nishimura, Masashi Sakai
Andrea Bellieni, Rosa Liperoti, Cristina Pais, Rita Murri, Roberto Bernabei, Massimo Fantoni, Francesco Landi, on behalf of Columbus COVID-2 Hospital*
Sara Salini, Andrea Russo, Damiano Biscotti, Marianna Broccatelli, Giulia Savera, Francesco Landi